اخبار زس

توسعه، تغییر و پیشرفت بخشی از دوره تکامل هر شرکتی است و ابرزس از این موضوع مستثنی نیست. آقای سیدمحسن سیدصالحی بنیانگذار مجموعه زس پس از چندین سال تلاش، تصمیم به خروج از ابر زس و فروش کامل سهام خود به شرکت امید ژرف نگر که در زمینه ارتباطات کشور خصوصا ایجاد و بهره برداری از شبکه سازمانی نورونتا فعال می‌باشد نمود و در حال ادامه فعالیت حرفه ای خود در کارزار دیگری می‌باشند.

ضمن تشکر از ایشان در دوره همکاری با ابر زس، برایشان آرزوی موفقیت داریم. کما فی السابق مدیرعامل، هیات مدیره، تیم فنی، پشتیبانی و تجاری با تلاش مضاعف نسبت به گذشته با همکاری شرکت امید ژرف نگر و براساس منابع مالی جدید و منابع انسانی خود، در روند رشد و توسعه قرار دارند و بزودی خبرهای زیادی را برای جامعه ابری کشور خواهند داشت.

توسعه، تغییر و پیشرفت بخشی از دوره تکامل هر شرکتی است و ابرزس از این موضوع مستثنی نیست. آقای سیدمحسن سیدصالحی بنیانگذار مجموعه زس پس از چندین سال تلاش، تصمیم به خروج از ابر زس و فروش کامل سهام خود به شرکت امید ژرف نگر که در زمینه ارتباطات کشور خصوصا ایجاد و بهره برداری از شبکه سازمانی نورونتا فعال می‌باشد نمود و در حال ادامه فعالیت حرفه ای خود در کارزار دیگری می‌باشند.

مقالات مرتبط

نظرات کاربران